Cenník   

Pavel Polónyi   Preklad z angličtiny/nemčiny do
      slovenčiny
Od 13 EUR / normostrana

   Preklad z angličtiny/nemčiny do češtiny Od 14 EUR / normostrana

   Preklad zo slovenčiny/češtiny do
      angličtiny/nemčiny
Od 14 EUR / normostrana

   Preklad z angličtiny do nemčiny a naopak Od 18 EUR / normostrana

   Vyhotovenie hore uvedených prekladov
      cez víkend a počas toho istého dňa
Od 18 EUR / normostrana

   Korektúry anglického/nemeckého textu
      kvalifikovaným hovorcom rodnej reči
Od 7 EUR / normostrana

   Kurzy angličtiny/nemčiny pre firmy Od 14 EUR / 60 minút

   Tlmočenie obchodných rokovaní z
      angličtiny/nemčiny do slovenčiny/češtiny a
      naopak
25 EUR / 60 minút + cestovné náklady

   Konferenčné tlmočenie z
      angličtiny/nemčiny do slovenčiny/češtiny
      a naopak
30 EUR / 60 minút + cestovné náklady

   Tlmočenie z angličtiny do nemčiny a
      naopak
32 EUR / 60 minút + cestovné náklady

Normostrana = 30 riadkov so 60 údermi vrátane medzislovných medzier, t.j. 1.800 znakov.
Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu.
Cudzie jazyky môžu byť dlhšie ako slovenčina: angličtina o 10 percent, nemčina aj o 30 percent.
Rozsah prekladu sa zaokrúhľuje na pol normostrany smerom nahor.
Ak podklady nie sú zákazníkom poskytnuté v editovateľnej forme alebo sú poskytnuté vo forme
    tabuliek, môžu sa uplatňovať príplatky.

Cenník dáva predstavu o cenovej hladine prekladov, ale nevyčerpáva všetky kombinácie
    obchodných prípadov, ktoré môžu nastať, a neodpovedá na všetky otázky spojené s dodávkou
    prekladateľských alebo tlmočníckych služieb. Pred zadaním zákazky preto vyhotovujem cenovú
    kalkuláciu.


   Úradne overené preklady s okrúhlou pečiatkou

V zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách
    výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sú ceny za úradne
    overené preklady nasledovné:

   1 normostrana prekladu (aj začatá) 19,92 EUR / normostrana
  Odmena za preskúmanie a overenie prekladu Od 4,98 EUR / normostrana
   Okamžité vykonanie prekladu 50 % príplatok
   Odborný preklad náročný na presnosť 30% príplatok

  

 superpreklady.sk  (c) copyright 2002 - 2007